www.huytraining.com

Huy Training | Học phần mềm Online

www.huytraining.com

Site title of www.huytraining.com is Huy Training | Học phần mềm Online

IP address is 42.112.29.32 on Nginx-VPSSIM server works with 189 Kb Html size. The charset for this site is utf-8

Web site description for huytraining.com is Thành Trung Chuyên Gia Biên Tập Video, Kinh Nghiệm Nhiều Năm Làm Video Dự Án Cho Khách Hàng Cũng Như Content Youtube, Giảng Viên Các Khóa Học Về Dựng Phim Bằng Sony Vegas, Premiere ... Tác Giả Các Khóa Học Lập Trình Visual Basic Xây Dựng

Web Site İnformation for huytraining.com

 • Site Title : Huy Training | Học phần mềm Online
 • Keywords : giatham, Huy, Revit, Anh, cho, Trung, Visual, basic, Photoshop, trong, Structure, WordPress, Online, video, Video, Robot, Autocad, cao, kinh, Cinema, khai, Structural, Training, Sony, Architecture,
 • Charset : utf-8
 • Extension : com
 • Site Language : vi
 • Site Code Types : css,style,
 • Compress Html Size : 188 Kb
 • Html Size : 189 Kb
 • Html Text Size : 25 Kb
 • Html Version : html3
 • Not Recommended Tags : header, nav, footer
 • Site Host : www.huytraining.com
 • Site Server : Nginx-VPSSIM
 • Ip Address : 42.112.29.32

Statistics of Analytics

Browser Statistics

Which Browsers send more visitors to huytraining.com

SessionNew SessionNew UserBounce RatePage SessionAvg Session Duration
Chrome59.87 %86.11 %55.79 %78.84 %1.19 %00:01:26
Safari10.84 %86.85 %13.08 %71.57 %1.63 %00:01:09
Firefox6.9 %86.15 %6.74 %78.55 %1.12 %00:01:19
UC Browser5.09 %83.37 %5.36 %78.28 %1.26 %00:00:59
Opera Mini4.52 %81.58 %4.32 %84 %1.77 %00:01:26
Android Browser3.52 %86.79 %3.98 %71.03 %1.62 %00:00:53
Internet Explorer3.47 %91.02 %3.41 %80.7 %1.55 %00:01:03
Opera1.81 %91.82 %1.82 %84.1 %1.47 %00:01:13
Edge1.57 %80.8 %1.71 %83.67 %1.79 %00:01:11
YaBrowser1.32 %86.1 %0.61 %76.17 %1.69 %00:00:50

MobileDevices Statistics

Which mobile devices are being used more often for huytraining.com

SessionNew SessionNew UserBounce RatePage SessionAvg Session Duration
Apple iPhone15.85 %82.01 %16.13 %83.46 %1.15 %00:01:01
Apple iPad8.58 %86.11 %9.08 %72.41 %1.52 %00:00:59
Samsung SM-G935T Galaxy S7 Edge4.37 %88.44 %3.9 %77.95 %1.36 %00:00:57
Mozilla Firefox for Android3.61 %92.1 %3.49 %83.48 %1.2 %00:00:54
Motorola XT1080 Droid Ultra3.1 %82.05 %2.9 %82.99 %1.49 %00:01:27
Samsung SM-N910T Galaxy Note 42.57 %86.92 %3.41 %71.87 %1.64 %00:01:20
Sony D6503 Xperia Z22.13 %92.65 %2.35 %76.91 %1.46 %00:00:53
Samsung SM-N910V Galaxy Note 42.93 %84.68 %2.9 %82.54 %1.25 %00:00:51
Apple iPod2.25 %88.85 %2.29 %81.34 %1.76 %00:01:21
Samsung SM-G925F Galaxy S6 Edge1.68 %85.36 %1.68 %70.52 %1.32 %00:01:26
Samsung GT-I9301I Galaxy S III Neo+1.29 %90.82 %1.54 %79.09 %1.4 %00:01:05
Asus ASUS_Z00AD ZenFone 21.67 %83.5 %1.31 %79.33 %1.13 %00:01:03
Samsung SM-N920A Galaxy Note 51.26 %85.67 %0.82 %75.16 %1.72 %00:01:08
LG MS6310.98 %82.52 %0.76 %82.34 %1.79 %00:01:02
Samsung SM-G930T Galaxy S70.56 %93.53 %0.53 %73.16 %1.21 %00:01:12

MobileOverview Statistics

From which platform more visitors are coming

SessionNew SessionNew UserBounce RatePage SessionAvg Session Duration
Mobile63.06 %87.56 %59.52 %72.01 %1.79 %00:01:21
Desktop28.99 %87.06 %31.89 %82.95 %1.61 %00:01:29
Tablet7.95 %92.63 %8.59 %79.33 %1.44 %00:01:12

Location Statistics

Visitor rates from Countries

SessionNew SessionNew UserBounce RatePage SessionAvg Session Duration
United States31.11 %83.3 %32.8 %78.97 %1.66 %00:01:17
United Kingdom10.96 %89.24 %13.33 %76.77 %1.28 %00:01:27
Egypt5.4 %92.74 %4.8 %83.21 %1.43 %00:01:21
Libya5.18 %81.59 %5.6 %78.38 %1.58 %00:00:54
Taiwan5.05 %84.08 %5.3 %84.8 %1.46 %00:00:59
Iraq4.05 %89.46 %3.63 %75.46 %1.43 %00:01:02
Palestine4.23 %90.87 %4.2 %75.73 %1.31 %00:01:10
Latvia3.96 %85.71 %4.09 %76.49 %1.12 %00:00:56
Venezuela2.69 %89.43 %2.6 %71.66 %1.51 %00:01:06
Bulgaria2.61 %88.06 %2.71 %81.07 %1.6 %00:01:24
China2.1 %81.14 %2.39 %70.01 %1.44 %00:00:50
Syria1.84 %82.37 %1.68 %75.79 %1.52 %00:01:10
Ecuador1.99 %80.1 %1.68 %77.26 %1.15 %00:01:13
Italy0.8 %93.75 %1.03 %83.33 %1.72 %00:01:04
Bangladesh0.62 %84.1 %1 %78.8 %1.55 %00:01:17

Language Statistics

Display rate by Language

SessionNew SessionNew UserBounce RatePage SessionAvg Session Duration
en-us53.21 %87.86 %50 %73.45 %1.65 %00:01:16
en-gb14.66 %88.94 %10.67 %72.96 %1.19 %00:01:26
sv-se5.21 %86.69 %5.58 %73.98 %1.58 %00:01:06
en-sg5.14 %83.46 %4.83 %70.56 %1.65 %00:01:07
ko4.52 %86.16 %4.19 %70.17 %1.39 %00:01:24
ms4.15 %83.51 %4.32 %81.99 %1.49 %00:00:59
pl-pl3.26 %86.72 %3.99 %73.51 %1.74 %00:01:12
cs-cz3.13 %87.6 %3.39 %81.04 %1.65 %00:01:18
es-mx2.92 %93.57 %2.85 %76.71 %1.34 %00:01:13
th-th2.32 %81.37 %2.31 %80.85 %1.13 %00:01:15
c1.97 %81.03 %2.11 %72.04 %1.24 %00:01:26
ca1.88 %88.53 %1.9 %83.08 %1.73 %00:01:03
id-id1.55 %88.16 %1.27 %79.3 %1.21 %00:00:56
ru-ru0.91 %86.18 %0.94 %73.14 %1.54 %00:00:59
uk-ua0.58 %91.16 %0.63 %83.09 %1.74 %00:01:23

Html Attributes Statistics

Statistics of Html Attributes

Html attributes and total usage

Attributes Using Count
class 909
href 108
rel 1
action 2
method 2
type 9
name 7
value 7
id 6
style 35
src 123
alt 106
title 5
data-description 21
data-skinsfoldername 1
data-jsfolder 3
width 86
height 86
srcset 86
sizes 86
data-carouselid 2
data-width 2
data-height 2
data-skin 2
data-sameheight 2
data-sameheightresponsive 2
data-centerimage 2
data-fixaspectratio 2
data-autoplay 2
data-random 2
data-circular 2
data-pauseonmouseover 2
data-continuous 2
data-responsive 2
data-showhoveroverlay 2
data-showhoveroverlayalways 2
data-hidehoveroverlayontouch 2
data-lightboxresponsive 2
data-lightboxshownavigation 2
data-lightboxnogroup 2
data-lightboxshowtitle 2
data-lightboxshowdescription 2
data-usescreenquery 2
data-donotinit 2
data-addinitscript 2
data-doshortcodeontext 2
data-showplayvideo 2
data-triggerresize 2
data-lightboxfullscreenmode 2
data-lightboxcloseonoverlay 2
data-lightboxvideohidecontrols 2
data-lightboxautoslide 2
data-lightboxshowtimer 2
data-lightboxshowplaybutton 2
data-lightboxalwaysshownavarrows 2
data-lightboxshowtitleprefix 2
data-spacing 2
data-rownumber 2
data-visibleitems 2
data-arrowstyle 2
data-arrowimage 2
data-arrowwidth 2
data-arrowheight 2
data-navstyle 2
data-navimage 2
data-navwidth 2
data-navheight 2
data-navspacing 2
data-hoveroverlayimage 2
data-lightboxthumbwidth 2
data-lightboxthumbheight 2
data-lightboxthumbtopmargin 2
data-lightboxthumbbottommargin 2
data-lightboxbarheight 2
data-lightboxtitlebottomcss 2
data-lightboxdescriptionbottomcss 2
data-continuousduration 2
data-scrollmode 2
data-interval 2
data-transitionduration 2
data-lightboxtitlestyle 2
data-lightboximagepercentage 2
data-lightboxdefaultvideovolume 2
data-lightboxoverlaybgcolor 2
data-lightboxoverlayopacity 2
data-lightboxbgcolor 2
data-lightboxtitleprefix 2
data-lightboxtitleinsidecss 2
data-lightboxdescriptioninsidecss 2
data-playvideoimage 2
data-playvideoimagepos 2
data-sameheightmediumscreen 2
data-sameheightmediumheight 2
data-sameheightsmallscreen 2
data-sameheightsmallheight 2
data-triggerresizedelay 2
data-lightboxslideinterval 2
data-lightboxtimerposition 2
data-lightboxtimercolor 2
data-lightboxtimeropacity 2
data-lightboxbordersize 2
data-lightboxborderradius 2
data-screenquery 2
data-thumbnail 1
data-group 1

Response Headers

Response Headers

The response header contains the date, size and type of file that the server is sending back to the client

Transfer-Encodingchunked
Connectionkeep-alive
VaryAccept-Encoding
Content-Typetext/html; charset=UTF-8
DateTue, 01 Nov 2016 23:50:05 GMT
ServerNginx-VPSSIM

H Tags

Site Html H Tags

Using H Tags and Total usage

h5 SolidWorks Cơ bản
Thiết kế website siêu tốc
Thiết kế website bán hàng bằng WordPress
Sức bền vật liệu 1
Photoshop CC | Cơ bản
Lập trình vi điều khiển PIC16F877A | Tập 1 Hệ thống hiển thị
Biên tập Video bằng Sony Vegas | Tập 2 Các hiệu ứng
Quản lý và triển khai bản vẽ trong Revit 2017
Thành thạo Microsoft Word trong 3 giờ
Biên tập Video bằng Sony Vegas | Tập 1 Cơ bản
Lập trình Visual basic Xây dựng | Tập 3 Ứng dụng cho Autocad
Revit Mep 2017 | Điện và nước – Tập 1
Thực hành Revit Structure 2016 | Tập 2
Thực hành Revit Structure 2016 | Tập 1
Làm video từ hình ảnh bằng Proshow Producer
Lập trình Visual basic Xây dựng | Tập 2 Ứng dụng cho Excel
Quản lý và triển khai bản vẽ trong Revit 2017
Thủ thuật Revit
Photoshop dành cho kiến trúc
Vray dành cho Sketchup
Sketchup Pro 2013 – Cơ bản đến nâng cao
Autocad 2015 | Cơ bản đến nâng cao 2D
Render ngoại thất với 3DS Max | Vray | Photoshop
Làm phim kiến trúc bằng Lumion 3D
Revit Architecture 2014 | Family và Massing | Nâng cao
Revit Architecture 2013 | Cơ bản
SolidWorks Cơ bản
Sức bền vật liệu 1
Quản lý và triển khai bản vẽ trong Revit 2017
Lập trình Visual basic Xây dựng | Tập 3 Ứng dụng cho Autocad
Revit Mep 2017 | Điện và nước – Tập 1
Thực hành Revit Structure 2016 | Tập 2
Thực hành Revit Structure 2016 | Tập 1
Lập trình Visual basic Xây dựng | Tập 2 Ứng dụng cho Excel
Lập trình Visual basic Xây dựng | Tập 1 Cơ bản
Đo cao độ bằng máy thủy bình
Thủ thuật Revit
Đọc bản vẽ và bóc tách khối lượng
Tekla Structures 21 Chuyên đề dựng hình
Robot Structural 2016 | Tập 2 – Bê tông cốt thép
Ứng dụng Revit trong quy hoạch
Revit Structure 2015 | Tập 2
Revit Structure 2015 | Tập 1
Robot Structural Analysis Professional 2015 | Tập 1
AutoCAD Structural Detailing 2015
Photoshop CC | Cơ bản
Diễn họa sản phẩm bằng Cinema 4D
Photoshop – 50 bài hướng dẫn hay nhất
Cinema 4D Cơ bản
Khóa học Online nhiếp ảnh cơ bản
Thành thạo Microsoft Word trong 3 giờ
Lập trình Visual basic Xây dựng | Tập 2 Ứng dụng cho Excel
Lập trình vi điều khiển PIC16F877A | Tập 1 Hệ thống hiển thị
Biên tập Video bằng Sony Vegas | Tập 2 Các hiệu ứng
Biên tập Video bằng Sony Vegas | Tập 1 Cơ bản
Làm video từ hình ảnh bằng Proshow Producer
Lập trình vi điều khiển PIC16F877A | Tập 1 Hệ thống hiển thị
Lập trình Visual basic Xây dựng | Tập 3 Ứng dụng cho Autocad
Lập trình Visual basic Xây dựng | Tập 2 Ứng dụng cho Excel
Lập trình Visual basic Xây dựng | Tập 1 Cơ bản
Thiết kế website siêu tốc
Thiết kế website bán hàng bằng WordPress
Quản lý và triển khai bản vẽ trong Revit 2017
Revit Mep 2017 | Điện và nước – Tập 1
Thực hành Revit Structure 2016 | Tập 2
Thực hành Revit Structure 2016 | Tập 1
Thủ thuật Revit
Ứng dụng Revit trong quy hoạch
Revit Structure 2015 | Tập 2
Revit Structure 2015 | Tập 1
Revit Architecture 2014 | Family và Massing | Nâng cao
Revit Architecture 2013 | Cơ bản
Vray dành cho Sketchup
Sketchup Pro 2013 – Cơ bản đến nâng cao
Render ngoại thất với 3DS Max | Vray | Photoshop
Photoshop CC | Cơ bản
Photoshop dành cho kiến trúc
Photoshop – 50 bài hướng dẫn hay nhất
Diễn họa sản phẩm bằng Cinema 4D
Cinema 4D Cơ bản
Làm phim kiến trúc bằng Lumion 3D
Robot Structural 2016 | Tập 2 – Bê tông cốt thép
Robot Structural Analysis Professional 2015 | Tập 1
Lập trình Visual basic Xây dựng | Tập 3 Ứng dụng cho Autocad
AutoCAD Structural Detailing 2015
Autocad 2015 | Cơ bản đến nâng cao 2D

Dns Records

Information of Dns Records

Dns Records tells us about your web site's ip address, mx record and dns information.

host huytraining.com
class IN
ttl 300
A Records are the most basic type of DNS record and are used to point a domain or subdomain to an IP address.
type A
ip 42.112.29.32
host huytraining.com
class IN
ttl 86400
NS records from huytraining.com's nameservers
type NS
target angela.ns.cloudflare.com
host huytraining.com
class IN
ttl 86400
type NS
target ajay.ns.cloudflare.com
host huytraining.com
class IN
ttl 86400
SOA record is a Start of Authority. All domain need a Start of Authority. SOA record includes the detail : Serial number, Expire time, retry, primary and secondary name servers
type SOA
mname ajay.ns.cloudflare.com
rname dns.cloudflare.com
serial 2022937816
refresh 10000
retry 2400
expire 604800
minimum-ttl 3600
host huytraining.com
class IN
ttl 300
MX is mean "Mail exchanger record" and Mx Records of huytraining.com tell us name servers are:
type MX
pri 20
target alt1.aspmx.l.google.com
host huytraining.com
class IN
ttl 300
type MX
pri 50
target aspmx3.googlemail.com
host huytraining.com
class IN
ttl 300
type MX
pri 30
target alt2.aspmx.l.google.com
host huytraining.com
class IN
ttl 300
type MX
pri 40
target aspmx2.googlemail.com
host huytraining.com
class IN
ttl 300
type MX
pri 10
target aspmx.l.google.com
host huytraining.com
class IN
ttl 300
TXT records are used to store any text-based information that can be grabbed when necessary. We usually see TXT records used to hold SPF data and verify domain ownership.
type TXT
txt v=spf1 include:mailgun.org ~all
entries [ "v=spf1 include:mailgun.org ~all" ]